DOKUMENT: Utajovanou zprávu nám BIS doručila po pracovní době, pozdě odpoledne, hájí se Hrad

SKARTACE ZPRÁVY BIS

DOKUMENT: Utajovanou zprávu nám BIS doručila po pracovní době, pozdě odpoledne, hájí se Hrad
Vratislav Mynář a Martin Nejedlý. Foto: Jan Zatorsky
1
Domov
Echo24
Sdílet:

Kancelář prezidenta vydala obsáhlé vyjádření ke kritizované skartaci zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) o Vrběticích. Hrad ve svém vyjádření obviňuje BIS z toho, že zprávu doručila pozdě, mimo pracovní dobu a v době nepřítomnosti prezidenta Miloše Zemana. Písemnost, kterou obdržel údajně 7. dubna loňského roku, nebyla prý označena urgentní výzvou k okamžitému předání. BIS již dříve uvedla, že zprávu předala řádně a Hrad proti její formě nevznesl žádné výhrady.

Celé vyjádření přinášíme zde: Mimořádné sdělení KPR

Zveřejňujeme doplňující informace k závěrům, že Bezpečnostní informační služba zaslala prezidentu republiky utajovaný spis č. j.: D56/2021-OST dne 7. dubna 2021 v hrubém nepořádku.

1. BIS nepřizpůsobila označení spisu D56/2021-OST a způsob jeho doručení tomu, aby s utajovanými informacemi určenými do rukou prezidenta republiky byl adresát seznámen co nejdříve. Zejména, pokud tyto informace měly být zároveň zásadní pro bezpečnost České republiky.

Předmětná utajovaná písemnost byla z BIS dopravena do KPR dne 7. dubna 2021 v době nepřítomnosti prezidenta republiky, po pracovní době, v pozdně odpoledních hodinách. Utajovaná písemnost byla označena jako běžný spis v druhém nejnižším stupni utajení. Podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jsou použitým stupněm Důvěrné značeny pouze informace, jestliže jejich vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit “prostou újmu” zájmům České republiky.

Na doručené písemnosti také nebylo poznačeno, že by měla být ihned předána adresátovi (obvykle bývá na obálce uvedeno “IHNED PŘEDAT!”), ani jiné upozornění na spěšnost obsahu. Kurýr BIS, který písemnost předával, neavizoval pracovnici tajné spisovny KPR, že jde o jinou než běžnou korespondenci. Tajná spisovna KPR nebyla ze strany BIS telefonicky upozorněna na spěšnost dokumentu, jak je obvyklé. Pro přenos utajovaných informací mezi BIS a KPR nebyl zvolen ani nejrychlejší možný prostředek, tedy certifikovaný informační systém.

Pracovnice tajné spisovny KPR obsah dopravených utajovaných dokumentů nestudují a s písemnostmi nakládají podle jejich označení původcem. Pro případy, kdy je spis označen k okamžitému předání, má KPR nastaven standardní postup a prezidentu republiky je tento doručen po řádném zaevidování obratem.

Prezident republiky obdržel spis č. j.: D56/2021-OST v souladu s jeho označením ze strany BIS jako běžnou utajovanou poštu při nejbližší příležitosti po příjezdu na Pražský hrad, tedy dne 13. dubna 2021 v dopoledních hodinách.

2. Při ukládání dokumentu zjistily pracovnice tajné spisovny KPR, že k listinám ve stupni Důvěrné byla v BIS připojena příloha ve stupni Tajné. V tom případě měl být celý spis (včetně jeho obálky) označen jako Tajný. Jinak by s ním mohly v KPR omylem nakládat osoby bez potřebného stupně bezpečnostní prověrky. Utajovaný spis byl nesprávně označen v hrubém rozporu s platnou legislativou a nebylo jasné, v jakém režimu došlo k jeho zaslání.

BIS na situaci nereagovala “v následujících hodinách”, jak uvádí ve svém prohlášení ze dne 31. ledna 2022, ale až po důrazném upozornění ze strany KPR (č. j.: KPR1940/2021) dopisem bezpečnostního ředitele BIS ze dne 22. dubna 2021 (č. j.: 317/2021-BIS-64). BIS sdělila, že “administrativním pochybením byla poslední strana označena chybně Tajné”.

Závěry:

BIS svým postupem vystavila KPR podezření, že předání spisu prezidentu republiky bylo úmyslně zdrženo, k čemuž ze strany KPR nedošlo. Podezření mediálně podpořila sama BIS, když zveřejnila, kdy a jaké utajované informace zaslala prezidentu republiky, což je bezprecedentní krok. Zároveň ovšem BIS zamlčela, jakým způsobem dokument na Pražský hrad doručila a jak byl tento označen.

KPR byla také ze strany BIS vystavena nebezpečí, že bude obviněna z neoprávněného nakládání s utajovanými informacemi. Se sdělením Bezpečnostní informační služby v této věci byla KPR srozuměna, dokud nezačala vybraná média zpochybňovat způsob, jakým bylo s dokumentem nakládáno na straně KPR. Tato vybraná média mají pravidelný přístup k utajovaným informacím z prostředí zpravodajských služeb a Policie ČR. Často dříve, než jejich oprávnění adresáti, včetně prezidenta republiky a vlády. To dokládají nejen informační úniky z vyšetřování případu Vrbětice, ale též události předcházející vystoupení předsedy vlády a ministra vnitra dne 17. dubna 2021.

Je otázkou, v jakém režimu BIS prezentovala svá zjištění o případu Vrbětice jiným ústavním orgánům, ať už formou ústních prezentací nebo písemně. Zda písemné materiály o podezřeních BIS zaslané prezidentu republiky obsahovaly totožné informace. Zda stupeň utajení u spisu č. j.: D56/2021-OST nebyl dodatečně snížen uměle nebo k němu byla příloha ve stupni Tajné připojena omylem a prezident republiky s jejím obsahem původně vůbec neměl být seznámen.
KPR trvá na konstatování, že BIS zaslala prezidentu republiky spis týkající se případu Vrbětice v hrubém nepořádku a v rozporu s platnou legislativou.

KPR znovu konstatuje, že s utajovaným dokumentem č. j. D56/2021-OST manipulovali po jeho doručení na Pražský hrad pouze adresát a oprávněné osoby disponující předepsanými bezpečnostními prověrkami. O stavu, v jakém byla utajovaná písemnost ze strany BIS doručena, dále o veškeré manipulaci s dokumentem, o osobách, které se seznámily s jeho obsahem, a také o komunikaci mezi BIS a KPR jsou k jednotlivým datům uloženy podrobné záznamy v administrativních pomůckách tajné spisovny KPR.

Sdílet:

Hlavní zprávy

domov
×

Podobné články