Slibované škrty ve státní správě: Ministři revidují úřednické agendy

AGENDY STÁTNÍ SPRÁVY

Slibované škrty ve státní správě: Ministři revidují úřednické agendy
Ministerstva revidují své agendy, chtějí digitalizovat a optimalizovat. Foto: Shutterstock
1
Domov
Jan Křovák
Sdílet:

Jednou z vládních priorit tohoto roku je revize a redukce agend státní správy. Řekl to začátkem ledna ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Jednotlivá ministerstva už analýzu provádí od loňska, podklady posílají pracovní skupině na úřad vlády. Průběžně jsou pak přijímána „racionalizační opatření“ včetně snižování počtu zaměstnanců. Resorty pro Echo24 opakovaně uvádí jako svou prioritu digitalizaci.

O tom, že revize agend je jednou z letošních priorit, mluvil na tiskové konferenci k hospodaření za loňský rok začátkem ledna ministr financí. „My nyní dokončujeme velmi podrobnou analýzu agend nejen na ministerstvu, ale i v organizačních složkách státu, které patří pod ministerstvo financí. A pak podle toho budeme postupovat, něco bude chtít změnu legislativy, něco může být i exekutivní rozhodnutí,“ poukázal Stanjura. Mluvčí MF Petra Vodstrčilová pro Echo24 v nyní řekla, že analýza nadále probíhá a konkrétní bude moci resort být, až bude materiál hotov. Stanjura a další resorty mluví o své prioritě v podobě digitalizace.

Ministerstvo vnitra dodalo pro potřeby analýzy metodiku, úřad vlády pak vytvořil pracovní skupinu, kterou koordinuje vedoucí úřadu Jana Kotalíková. Mezi její členy patří zástupci MV, MF, NERVu a Úřadu vlády ČR. „Pracovní skupina v rámci své činnosti mimo jiné oslovila rezorty ke zmapování pokroků jednotlivých ministerstev v zefektivňování činnosti státní správy a naplňování programového prohlášení. Ústřední správní orgány jsou od počátku motivovány ke kritickému posuzování stávajících úkonů ve svých organizacích s cílem zefektivnit svoji činnost. Řada menších kroků obecné povahy již byla ze strany ministerstev učiněna,“ řekl pro Echo24 mluvčí vlády Václav Smolka.

„Pracovní skupina se na svých jednáních věnovala širokému záběru témat, základním úkolem bylo zmapovat existující agendy státní správy a tento úkol stále probíhá. Skupina věnovala velkou pozornost i vládním strategiím a organizacím podřízeným jednotlivým resortům. Závěry, shrnutí a případná doporučení budou nejprve konzultována s vládními představiteli a těmi, kterých se případná doporučení mají týkat,“ dodal Smolka.

Deník Echo24 se obrátil na jednotlivé resorty s dotazem, jak jsou v analýze daleko. „V prostředí MŠMT je na optimalizaci agend a procesů kladen značný důraz již delší dobu a MŠMT tuto oblast řeší průběžně. Postupně jsou mapovány dílčí procesy a agendy jak v rámci vlastního ministerstva, tak v rámci jím zřizovaných a jím přímo řízených organizací. V návaznosti na provedené dílčí analýzy jsou pak průběžně přijímána konkrétní racionalizační opatření, která se promítají jak do organizačních a strukturálních změn, jako je snižování počtu představených a vedoucích zaměstnanců, zvětšování útvarů a tak dále,“ uvedla pro Echo24 mluvčí resortu Tereza Fojtová.

Opatření se podle ní promítají i do zvýšení míry digitalizace agend nebo do výkonu vybraných agend nižším počtem státních zaměstnanců či zaměstnanců. „Současně jsou revidovány vnitřní předpisy, pokyny, příkazy a obdobné akty řízení s cílem odstranit duplicity, zrušit vybrané úkoly, činnosti a agendy či zpřehlednit a zjednodušit strukturu vnitřních přepisů a na ně navázaných procesů. Velká pozornost je věnována také provozním a podpůrným činnostem, kdy na základě průběžných identifikací dochází k průběžné elektronizaci procesů a s ní souvisejícímu snižování počtu zaměstnanců, kteří tyto procesy vykonávají,“ uvedla Fojtová.

Samostatnou kapitolou jsou pak agendy, které jsou vykonávány v rámci správy systému vzdělávání v ČR na základě konkrétních legislativních titulů. V této oblasti nyní podle Fojtové MŠMT intenzivně pracuje například na přípravě změn v legislativě a souvisejících nařízeních a předpisech, tak, aby se i v rámci škol a školských zařízení a vzdělávací soustavy jako celku proces optimalizace agend státu projevil – jde například o elektronizaci přijímacího řízení do středních škol, redukci výkaznictví a statistické služby či tvorbu resortního informačního systému.

Ministerstvo dopravy zmapování vykonávané agendy už ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2022. „Na základě tohoto zmapování byly vytipovány agendy, které mohou být předmětem zrušení nebo změn, zjednodušujících jejich výkon. Ukázalo se, že agendy s největším dosahem z hlediska úspor měly svůj základ v právním předpisu, tedy provedení změn v těchto agendách vyžadovalo změnu zákona; konkrétně v sedmi zákonech v působnosti MD,“ uvedl pro Echo24 mluvčí resortu František Jemelka s tím, že změny se dotkly např. zákona o pozemních komunikaci či zákona, pod nějž patří České dráhy či Správa železnic.

„Část vymezených úprav v oblasti rušení agend již byla začleněna do návrhů změn zákonů, u nichž legislativní proces započal v roce 2022 nebo 2023,“ dodal Jemelka s tím, že dva z těchto zákonů již jsou přijaté.

Digitalizace i automatizace dotačních řízení

Na ministerstvu spravedlnosti byla analýza vybraných agend provedena už vloni a na jejím základě jsou připravována další opatření. „Ta mají za cíl zkvalitnit a zefektivnit řízení resortu, zlepšit komunikaci a sdílení informací jak uvnitř resortu tak i pro veřejnost, zefektivnit fungování resortu prostřednictvím elektronizace a zvýšit účinnost fungování HR, tedy optimalizovat personální agendu zajišťující úspěšný nábor nových a udržení stávajících,“ řekl pro Echo24 mluvčí úřadu Vladimír Řepka.

Rezort kultury v současné době z vlastní iniciativy připravuje optimalizaci a revizi interních procesů, digitalizaci a automatizaci související s dotačními řízeními a souvisejícími agendami. „MV zveřejnilo základní výstupy z vlastní revize agend spolu s metodikou na svých webových stránkách začátkem listopadu. Konkrétními výstupy ve formě doporučení pro vládu a jednotlivé resorty se pak zabývá pracovní skupina při Úřadu vlády,“ uvedla pro Echo24 mluvčí MK Petra Hrušová.

Mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková pro Echo24 řekla, že ministryně Jana Černochová (ODS) zaslala 29. listopadu 2023 úřadu vlády dosavadní poslední podklady k revizi agend. „Předmětnou metodiku ani žádné další pokyny od MV v této věci jsme však zatím neobdrželi. Jaká je současná situace z hlediska analýzy na úrovni úřadu vlády, nám není známo,“ uvedla Cigánková.

Ministerstvo zdravotnictví k problematice analýzy agend přistupuje již od počátku roku 2023 formou interně provedeného procesního mapování, které probíhá dále i v tomto kalendářním roce, řekl redakci mluvčí MZ Ondřej Jakob. „S materiálem MV jsme obeznámeni, jelikož aktivity MZ v této oblasti předcházejí jejímu vytvoření, postupujeme dle vlastní metodiky. O aktivitách úřadu vlády v této oblasti nemáme relevantní informace,“ dodal Jakob.

Metodika MV byla poskytnuta až po zpracování systemizace na rok 2024 i ministerstvu zemědělství. „Zatím jsme tedy podle ní nepostupovali. Vytvořené pracovní skupině jsme poskytli všechny požadované podklady, tedy organizační strukturu, provozní řády a tak dále. Analýza agend již byla provedena pro účely poměrně rozsáhlé systemizace k 1. 1. 2024,“ uvedl mluvčí MZe Vojtěch Bílý.

„Ministerstvo zahraničních věcí provádí optimalizaci procesů průběžně. Během roku 2023 bylo MZV zapojeno do procesu definování optimálního výkonu agend s cílem jejich racionalizace. Metodiku MV jsme vzali na vědomi,“ uvedla pro Echo24 mluvčí MZV Mariana Wernerová.

Průběžně na revizi agend pracuje i ministerstvo pro místní rozvoj. „Předpokládáme, že díky metodice, kterou připravilo MV, tyto aktivity ještě zintenzivníme,“ uvedla pro Echo24 mluvčí MMR Veronika Hešíková. Podobně je na tom i ministerstvo průmyslu, které rovněž optimalizuje proces průběžně. „Metodiku MV jsme vzali na vědomí, pracujeme s ní a spolupracujeme s pracovní skupinou při ÚV,“ uvedla pro Echo24 mluvčí MPO Petra Milcová.

Ministerstvo práce a sociálních věcí postupuje v souladu s metodikou MV. „Nicméně naše interní procesy analyzujeme a optimalizujeme průběžně, tedy nejen v závislosti na této metodice. Jsme si totiž vědomi nutnosti neustálého zlepšování řízení a fungování celého úřadu, a podle toho postupujeme. Soustředíme se mimo jiné na digitalizaci, která je pro nás aktuálně prioritní,“ řekl redakci mluvčí MPSV Jakub Augusta.

Sdílet:

Hlavní zprávy

Týdeník Echo

Koupit
×

Podobné články